Yleiset sopimusehdot - Siivoova Oy

Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Siivoova Oy:n (jäljempänä ”Siivoova”) tekemiin palvelusopimuksiin. Tilaajana toimii kotitalous tai yritys (jäljempänä ”Asiakas”).

Siivoova pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 30 vuorokautta ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta tai muutoksia, on hänellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että irtisanomisilmoitus toimitetaan Siivoovalle kirjallisesti vähintään vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Avaimet

Mikäli Asiakas luovuttaa Siivoovalle avaimet, tehdään siitä kirjallinen sopimus. Jos Asiakkaalla on hälytysjärjestelmä, on hän velvollinen ilmoittamaan sen koodin ja ohjeet siitä, miten hälyttimen saa pois päältä työn tekemisen ajaksi. Mikäli koodia ja ohjeita ei ilmoiteta, Siivoova ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisesta hälytyksestä aiheutuneita kustannuksia. Mikäli Asiakas ei luovuta avainta on hän velvollinen huolehtimaan Siivoovan työntekijöiden sisäänpääsyn sovittuina ajankohtina.

Tietosuoja

Siivoovan työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, joka koskee kaikkea tietoa, jota työntekijät työnsä aikana voivat saada Asiakkaasta, tämän kiinteistöstä tai muusta omaisuudesta. Siivoova ei jaa kolmansille osapuolille asiakastietojaan ja sitoutuu noudattamaan Tietosuojalakia (1050/2018) kaikin osin.

Vastuut, vakuutukset ja reklamaatiot

Takaamme palveluidemme korkean laadun. Siivoovalla on vastuu suorittaa sovittu palvelu erillisen palvelukuvauksen mukaisesti. Asiakkaan vastuulle kuuluu kertoa, jos huoneistossa on joitain esineitä tai kodin pintoja, joihin ei saa koskea.

Mikäli Asiakas on tyytymätön palvelun suoritukseen tai sen laatuun, tulee mahdollinen reklamaatio tehdä viipymättä virheen tultua ilmi. Viimeistään kahden (2) päivän kuluessa siitä, kun palvelu on suoritettu. Reklamaatiot toimitetaan Siivoovan asiakaspalveluun.

Siivoova on vakuuttanut palvelunsa, toimintansa sekä työntekijänsä vastuuvakuutuksella. Siivoova ei korvaa sellaisia omaisuusvahinkoja, jotka ovat tapahtuneet työntekijän ohjeiden mukaisessa työssä tai tavanomaisissa työtehtävissä, tai johtuneet käyttö- tai kulutusesineen tavanomaisesta käytöstä tai kulumisesta. Siivoova ei vastaa ylivoimaisesta esteestä, tai siihen rinnastettavasta syystä aiheutuneista vahingoista.

Mikäli työssä sattuu vahinko, Asiakkaan kuuluu ilmoittaa siitä välittömästi asiakaspalveluun tai alueen vastuuhenkilölle. Vahinkotapaukset käsitellään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Vakuutusyhtiön kautta tapahtuvat korvausvaatimukset menevät vakuutusyhtiöiden käytäntöjen ja aikataulujen mukaisesti. 

Irtisanominen

Sopimus on voimassa joko kertaluontoisesti tai jatkuvana sopimuksena palvelusopimuksessa määritetyllä tavalla toteutettuna. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa voimassa oleva palvelusopimus irtisanomisajan puitteissa. Jatkuva sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, jolloin irtisanomisaika on Siivoovan puolelta yksi (1) kuukausi. Asiakkaan tulee tehdä irtisanominen puhelimitse tai kirjallisesti Siivoovan asiakaspalveluun.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Siivoovalla on oikeus purkaa palvelusopimus päättymään välittömästi, mikäli Asiakas rikkoo sopimuksen ehtoja tai laiminlyö sopimuksen mukaisia ehtoja. Siivoovalla on oikeus irtisanoa yhtiön työntekijän terveyttä tai turvallisuutta uhkaavan asiakkaan siivoussopimus välittömästi.

Mikäli tilaus on suoritettu etämyyntinä (puhelinmyynti, verkkokauppa tai postimyynti) tai kotimyyntinä, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tai tilauksen tekemisestä.

Peruutukset

Mikäli Asiakas haluaa muuttaa tai peruuttaa sovitun palveluajan, on hänen tehtävä se viimeistään vuorokautta aikaisemmin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Mikäli Asiakas peruuttaa sovitun palveluajan myöhemmin, kuin vuorokautta ennen sovittua palvelun aloittamista, veloittaa Siivoova palvelun täyden hinnan. Asiakkaan poissaolo tai se, että Siivoovan työntekijät eivät pääse sovittuihin tiloihin sovittuna aikana Asiakkaasta riippuvista syistä, tulkitaan peruutukseksi alle vuorokautta ennen siivouksen aloitusajankohtaa. Ylivoimaisen esteen sattuessa on Siivoovalla oikeus perua palvelu.

Hinnat ja laskutus

Palvelujen hinnat ovat Yrityksen verkkosivuilla kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset. Asiakas on velvollinen antamaan oikeat tiedot siivottavasta kohteesta. Mikäli on ilmeistä, että Asiakkaan antamat tiedot on annettu väärin, Asiakkaalta veloitetaan todellista tietoa vastaava hinta. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisen arvonlisäveron.

Asiakas hyväksyy hinnoittelun hyväksyessään yleiset sopimusehdot. Yritys pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mutta on velvollinen tiedottamaan hinnanmuutoksista vähintään kuukautta ennen uuden hinnan voimaanastumista.

Asiakas vastaa palvelusopimuksessa sovituista kustannuksista ja tilauksista. Laskutamme kerran kuukaudessa jälkikäteen. Pidätämme oikeuden tarkistaa Asiakkaan luottotiedot. Paperilaskutettaville palvelumaksu on 5,00 euroa. Huomautusmaksu maksamattomasta laskusta on 10,00 € (alv 0 %). Laskujen maksuehto on 14 vuorokautta.

Kotitalousvähennys

Asiakas vastaa itse kotitalousvähennyksen asianmukaisesta ilmoittamisesta verottajalle. Siivoova toimittaa jatkuvan tilauksen Asiakkaalle laskelman verovuoden aikana ostetuista palveluista sähköpostitse.

Asunnon koko

Asiakkaan velvollisuutena on antaa oikea tieto asunnon koosta tilauksen tekohetkellä. Asunnon koko määritetään asuinpinta-alan eli asunnon yhteenlasketun huonealan mukaan. Yhtiö on oikeutettu mittaamaan Asiakkaan asuinpinta-alan joko omasta tai kolmannen osapuolen toimesta, mikäli on ilmeistä, että asuinpinta-ala on annettu virheellisesti. Asiakkaan velvollisuutena on edesauttaa pinta-alan mittaamista. Erimielisyystilanteissa tilataan asunnon yhteenlasketun huonealan mittaus kolmannelta osapuolelta ja standardina käytetään voimassa olevaa rakennuksen pinta-alan laskemista käsittelevää virallista standardia. Mikäli asuinpinta-ala osoittautuu virheellisesti ilmoitetuksi, pinta-alan mittauksesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan Asiakkaalta.

Palvelun sisältö

Työn sisältö määräytyy tilatun palvelukokonaisuuden mukaan. Ajankohtaiset palvelukuvaukset löytyvät Siivoovan nettisivuilta. Yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan palvelusopimuksen ylittäviä tehtäviä. Mahdolliset lisäpalvelut on tilattava siivouspalvelun tilaamisen yhteydessä tai viimeistään kaksi päivää ennen siivouksen aloitusajankohtaa. Siivottavan kohteen on oltava sen normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa, taikka kohtuulliseksi katsottavassa kunnossa (ks. Asiakkaan osallistuminen).

Asiakkaan osallistuminen

Asiakas edesauttaa siivouksen suorittamista. Palvelusuorituksen mahdollistamiseksi siivottavien tilojen on oltava niiden normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa. Siivooja ei ole velvollinen järjestämään tavallisesta poikkeavaa huomattavaa epäjärjestystä. Mikäli siivottavan kohteen katsotaan olevan erityisen huonossa tai likaisessa kunnossa, siivoojalla on oikeus keskeyttää työ ja yhtiöllä on oikeus veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset Asiakkaalta. Samoin siivooja on oikeutettu keskeyttämään työt, mikäli Asiakkaan katsotaan tahallisesti teettävän siivoojalla työtä, joka ei vastaa normaalikäyttöä. Asiakkaan halutessa, työ voidaan suorittaa loppuun ja Siivoova veloittaa tästä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset asiakkaalta. Siivoova on yhteydessä Asiakkaaseen ennen kuin lisämaksua vaativat tehtävät suoritetaan.

Eritteiden (kuten: uloste, veri ja oksennus) siivoamisesta peritään 50€ eritelisä. Siivoova on yhteydessä Asiakkaaseen ennen kuin lisämaksua vaativat tehtävät suoritetaan. Normaalikäytön mukaiset eritteet siivotaan lisämaksutta WC:n osalta.

Asiakas vastaa siitä, että siivoojilla on käytettävissään kylmää ja kuumaa vettä sekä toimivat sähköpistorasiat siivouksen aikana. 

Asiakkaan tulee varmistaa, että kiinteistöissä tai tiloissa ei ole vaaraa tai häiriötä aiheuttavia lemmikkejä vapaana tai muita olosuhteita, jotka aiheuttaisivat siivoojalle vaaraa tai haittaisivat palvelun suorittamista. Siivoojalla on oikeus peruuttaa palvelun suoritus, jos hänellä on riittävä syy uskoa, että palvelun suorittaminen olisi vaaraksi terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle. Mikäli palvelua ei voida suorittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä, Siivoova veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset Asiakkaalta.

Siivoojan mahdollisen sairausloman ajaksi Siivoova pyrkii järjestämään sijaisen ja ottaa yhteyttä Asiakkaaseen sopivan ratkaisun löytämiseksi. Jos siivooja sairastuu äkillisesti ja esittää sairastumisestaan lääkärintodistuksen, tätä ei katsota viivästykseksi (Ks. ”viivästys”). Siivoova järjestää tässä tapauksessa korvaavan palvelun sopimalla siitä Asiakkaan kanssa.

Mikäli Asiakkaan jatkuvan tilauksen rytmin mukainen siivousajankohta osuu yleiselle pyhäpäivälle, Siivoova ottaa yhteyttä Asiakkaaseen ja aikatauluttaa siivouspalvelun toteutuksen toiselle, Asiakkaalle sopivalle, ajankohdalle.

Viivästys

Viivästyminen on kyseessä, mikäli siivousta ei suoriteta Asiakkaan ja Siivoovan sopimassa ajassa. Siivoova ei ole vastuussa viivästymisestä, mikäli viivästys johtuu Asiakkaasta. Viivästystapauksessa Asiakas voi vaatia siivouksen suorittamista tai sopimuksen purkua ja asiaan kuuluvia korvauksia. Asiakas voi purkaa sopimuksen, mikäli viivästyksen seuraukset ovat Asiakkaalle merkittävät. Mikäli Asiakas vaatii siivouksen suorittamista viivästyksestä huolimatta, hänellä ei ole oikeutta purkaa sopimusta, jos siivous suoritetaan kohtuullisessa tai Asiakkaan asettamassa ajassa. Jos jo ennen siivouksen suorittamista tai valmistumista on selvää, että siivouksen suoritus ei onnistu ilman sellaista viivästystä, joka oikeuttaa Asiakkaan purkamaan sopimuksen, Asiakas voi purkaa sopimuksen ennen siivouksen valmistumista.

Laatutakuu

Mikäli Siivoovan työ ei ole palvelukuvauksen mukaista, Asiakkaan tulee tehdä asiallinen reklamaatio (ks. vastuut, vakuutukset ja reklamaatio), jotta laatutakuuseen voidaan vedota. Reklamaatio toimitetaan Siivoovan asiakaspalveluun välittömästi virheen tultua ilmi. Siivoova täydentää siivouksen puuttuvilta osin ilman erillistä lisämaksua. Mikäli puutteet palvelussa voidaan korjata, rahoja ei palauteta. Palvelu ei ole puutteellinen, mikäli poikkeama johtuu Asiakkaasta. Mikäli Siivoovan työ ei vastaa palvelukuvausta täydennyssiivouksen jälkeen, niin työstä ei laskuteta Asiakasta. Mikäli Asiakas on maksanut palvelun etukäteen, palautetaan rahat Asiakkaalle. Takuu on asiakaskohtainen ja koskee Asiakkaan viimeisimpänä ostamaa palvelua.

Erimielisyydet

Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Varaa ilmainen siivouskartoitus

Siivoova Oy - Vuokko

Haluatko keskustella lisää Siivoova Oy:n edustajan kanssa?

Valitse itsellesi sopiva päivä ja kellonaika ja varaa tapaaminen. Nähdään pian!